Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
Kanał Ostródzko-Elbląski

Aktualności

Ogłoszenie o naborze nr 2/2021

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) Przewodniczący Zarządu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

Kierownika Biura Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

Wymiar etatu: umowa o pracę – pełny etat
Miejsce pracy: Biuro Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego, ul. Adama Mickiewicza 24, 14 – 100 Ostróda.

I. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Wykształcenie wyższe,
 3. Posiada co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
 4. Znajomość zagadnień z zakresu: zarządzania i obsługi projektów z funduszy UE, znajomość przepisów i wytycznych do instrumentów wsparcia ze środków UE, podstawowych dokumentów strategicznych województwa warmińsko – mazurskiego oraz projektu Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021 – 2030, znajomość ustaw w tym
  w szczególności: ustawy o samorządzie gminnym i powiatowym, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, Kodeksu pracy,
 5. Doświadczenie w realizacji projektów z funduszy europejskich o charakterze infrastrukturalnym i/lub społecznym,
 6. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 7. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 8. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. Niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
  17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1440 ze zm.),

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Wskazana znajomość przynajmniej jednego języka roboczego UE (angielski, niemiecki, francuski) w stopniu komunikatywnym,
 2. Umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem, kreatywność i zaangażowanie,
 3. Dobra znajomość terenu działania Związku,
 4. Preferowane będą kandydatury osób, które pełniły funkcje kierownicze, związane z zarządzaniem instytucją/ przedsiębiorstwem lub podejmowały pracę związaną z zarządzaniem i realizacją projektów z funduszy UE,
 5. Preferowane będą osoby, które mają doświadczenie w koordynowaniu prac grupy ludzi ukierunkowanej na wypracowanie wspólnego rozwiązania,
 6. Preferowane będą kandydatury osób, które posiadają doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu lokalnych dokumentów strategicznych,
 7. Komunikatywność, samodzielność i dyspozycyjność,
 8. Umiejętność pracy w zespole oraz radzenie sobie w sytuacjach stresowych.
 9. Umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu MS Office,
 10. Prawo jazdy kat. „B”.

III. Zakres wykonywanych zadań:

 1. Podejmowanie działań zmierzających do realizacji Strategii Rozwoju Obszaru Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021 – 2030,
 2. Koordynacja rzetelności, poprawności i terminowości wykonywanych zadań przez Biuro,
 3. Zapewnienie wykonania poleceń Przewodniczącego Zarządu Związku dotyczących kierunku i sposobu załatwiania spraw,
 4. Przygotowanie dokumentów na posiedzenia Zarządu i Zgromadzenia (zaproszenie, porządek obrad, regulamin, uchwały i inne dokumenty związane z posiedzeniami),
 5. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
 6. Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI)/ Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 7. Współpraca z pracownikami Biura i udzielanie im w miarę możliwości pomocy merytorycznej,
 8. Organizacja spotkań roboczych zespołu pracowników,
 9. Prowadzenie archiwum Biura,
 10. Prowadzenie teczek akt osobowych pracowników Biura,
 11. Prowadzenie dokumentacji związanej z ewidencją czasu pracy i przygotowanie listy obecności w pracy,
 12. Sporządzanie planu urlopów pracowników,
 13. Realizacja innych zadań zleconych przez Przewodniczącego Zarządu Związku.

IV. Informacja o warunkach pracy:

Praca biurowa, indywidualna, wymagająca zarządzania pracownikami i współdziałania z innymi instytucjami, związana z obsługą monitora ekranowego,  wymagająca umiejętnego współdziałania
z innymi, wykonywana w pomieszczeniach biurowych – poniedziałek – piątek w godzinach 7:30 – 15:30, sporadycznie poza normalnymi godzinami pracy w tygodniu.

Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze wraz z przysługującymi dodatkami na tym stanowisku mieści się w przedziale od 5.000 zł brutto do 7.500 zł brutto, w zależności od doświadczenia kandydata. Planowany okres zatrudnienia: docelowo na czas nieokreślony.

V. Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) w Biurze Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego wynosił mniej niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 2. Życiorys (cv).
 3. List motywacyjny.
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kompetencje zawodowe.
 5. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata: o posiadaniu zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności.
 6. Klauzula i Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

VII. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys (cv) i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), ustawą z dnia
21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) oraz ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w terminie do 19 marca  2021 r. w formie papierowej:

1) osobiście lub za pośrednictwem innych osób w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem
i nazwiskiem kandydata oraz z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko – wskazać nazwę stanowiska i numer ogłoszenia” w siedzibie Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego
i Pojezierza Iławskiego ul. Adama Mickiewicza 24, 14 – 100 Ostróda, pok. Nr 218

lub

2) przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego ul. Adama Mickiewicza 24, 14 – 100 Ostróda z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko – wskazać nazwę stanowiska i numer ogłoszenia”.

O zachowaniu terminu złożenia aplikacji decyduje data wpływu do siedziby Związku. Aplikacje doręczone po terminie składania dokumentów oraz w inny sposób niż określony w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane, zostaną zwrócone do nadawcy.

Rozpatrzeniu nie będą podlegały oferty złożone po terminie, niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu oraz oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów i podpisów pod listem motywacyjnym i pod oświadczeniami. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do naboru oraz kandydatów nie spełniających wymagań określonych w ogłoszeniu mogą być odebrane w ciągu miesiąca od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W przypadku nieodebrania – zostaną zniszczone.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego  http://www.zwiazekkanalu.pl, biuletynach informacji publicznej samorządów należących do Związku oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim
w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza 24, 14 – 100 Ostróda.

Ostróda, 04.03.2021 r.

Krzysztof Konert
Wiceprzewodniczący Zarządu
Związku Gmin i Powiatów
Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

 

Pliki do pobrania

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze II

Informuję, że w wyniku drugiego otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

Kierownik Biura
Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego,
ul. Adama Mickiewicza 24, 14 – 100 Ostróda

nie został wyłoniony żaden kandydat i nabór nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie:

Kandydaci nie wykazali się oczekiwaną wiedzą merytoryczną niezbędną do realizacji zadań na stanowisku Kierownika Biura. Komisja postanowiła nie rekomendować żadnego kandydata do zatrudnienia na przedmiotowe stanowisko.
Mając na uwadze powyższe, nabór pozostał nierozstrzygnięty.

Krzysztof Konert
Wiceprzewodniczący Zarządu
Związku Gmin i Powiatów
Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Informuję, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze:

Kierownik Biura Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego, ul. Adama Mickiewicza 24, 14 – 100 Ostróda nie został wyłoniony żaden kandydat i nabór nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie: na ogłoszony konkurs w wskazanym w ogłoszeniu o naborze terminie nie wpłynęła żadna oferta.

 

Krzysztof Konert
Wiceprzewodniczący Zarządu
Związku Gmin i Powiatów
Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

Nabór na Kierownika Biura Związku

Komplet dokumentów jest dostępny tutaj.

OTWARTY NABÓR DO GRUPY PARTNERSTWA DS. STRATEGII ROZWOJU OBSZARU KANAŁU ELBLĄSKIEGO NA LATA 2021-2030

Związek Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
ogłasza otwarty nabór
przedstawicieli:

Sektora społecznego

(Rad Organizacji Pozarządowych, Lokalnych Grup Działania, Związków Stowarzyszeń, Organizacji Pozarządowych, Inicjatyw Lokalnych, Grup Nieformalnych)

Sektora gospodarczego

(Izb Gospodarczych/Cechów Przedsiębiorców/Związków Pracodawców, Przedsiębiorców
z branży hotelarskiej i turystycznej, gastronomicznej, sportowo-rekreacyjnej, IT, „ekonomii wody”, „żywności wysokiej jakości”, „drewna i meblarstwa”)

Sektora naukowo-badawczego

(Uczelni wyższych, Parków naukowo-technologicznych, Rady Naukowo-Programowej
ds. Szlaku Kanału Elbląskiego)

z Obszaru Kanału Elbląskiego, który obejmuje teren:

Gminy Miasta Elbląg, Gminy Elbląg, Gminy Gronowo Elbląskie, Gminy Miejskiej Iława, Gminy Iława, Gminy Miejskiej Ostróda, Gminy Ostróda, Gminy Małdyty, Gminy Miłomłyn, Gminy Morąg, Gminy Pasłęk, Gminy Rychliki, Gminy Zalewo

do udziału w pracach nad powstającą
Strategią Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030 w ramach tworzonej Grupy Partnerstwa.

Zadania Grupy Partnerstwa będą polegały w szczególności na:

 • zweryfikowaniu wizji i wypracowanych celów rozwojowych obszaru,
 • dokonaniu oceny zgodności projektu Strategii z dokumentami strategicznymi szczebla krajowego i regionalnego,
 • wypracowaniu zintegrowanych projektów w ramach Strategii,
 • udziale w procesie konsultacji społecznych tworzonego dokumentu.

Warunkiem udziału w pracach Grupy jest przysłanie
w terminie od 2 do 15 marca 2020 r. wypełnionego Formularza zgłoszeniowego:

 • drogą elektroniczną na adres: zwiazek@um.ostroda.pl (w tytule e-maila należy wpisać „Zgłoszenie do Grupy Partnerstwa”)     lub
 • drogą korespondencyjną na adres: Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego
  i Pojezierza Iławskiego, ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda (z dopiskiem „Zgłoszenie do Grupy Partnerstwa ds. Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata
  2021-2030).

Wzór Formularza zgłoszeniowego wraz z Uchwałą nr 2/2020 Zarządu Związku Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego w sprawie powołania Grupy Partnerskiej ds. Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030 należy pobrać ze strony: http://www.zwiazekkanalu.pl.

Osoba do kontaktu: Jolanta Gadomska, tel. 89 642 94 06, e-mail: zwiazek@um.ostroda.pl

Załączniki do pobrania

Konsultacje społeczne Prognozy oddziaływania na środowisko sporządzona dla Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 8 do 29 stycznia 2020 r.

Działając na podstawie art. 54 ust. 2 w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, – tekst jednolity) dalej zwaną Ustawą ooś., Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego informuje o sporządzeniu i skierowaniu do konsultacji społecznych Prognozy oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy, wynika obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów, m.in. programów opracowanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszych realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Mając powyższe na uwadze, Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Olsztynie o określenie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w Prognozie oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030. Powyższe organy ustaliły zakres informacji, zgodny z art. 51 ust.2 UOOS: pismo RDOŚ w Olsztynie znak WSTE.411.53.2019.BW z 17.12.2019 r. opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie znak ZNS.9022.4.67.2019.SG z 19.12.2019 r.

Konsultacje społeczne polegają na zgłoszeniu uwag i opinii do projektu dokumentu wyłącznie na „Formularzu konsultacyjnym do Prognozy oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030 w terminie do 29.01.2020 r. w formie:

 1. drogą elektroniczną na adres: zwiazek@um.ostroda.pl (w tytule e-maila należy wpisać „konsultacje społeczne”);
 2. drogą korespondencyjną na adres: Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda (z dopiskiem „konsultacje społeczne Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030”).

Uwagi i opinie wniesione w inny sposób niż opisany powyżej i bez wskazania imienia
i nazwiska osoby zgłaszającej zastrzeżenia do projektu oraz po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

Poniżej można pobrać w wersji elektronicznej Prognozę oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030 oraz Formularz konsultacyjny.

Do pobrania:

 1. Prognoza oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030
 2. Formularz konsultacyjny do Prognozy oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030

Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030

W związku z zakończeniem prac nad opracowaniem projektu Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030, zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie opinii na temat przedmiotowego dokumentu.

Konsultacje społeczne polegają na zgłoszeniu uwag i opinii do projektu dokumentu wyłącznie na „Formularzu konsultacyjnym do projektu „Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030” w terminie do 15.01.2020 r. w formie:

 1. drogą elektroniczną na adres: zwiazek@um.ostroda.pl (w tytule e-maila należy wpisać „konsultacje społeczne”);
 2. drogą korespondencyjną na adres: Związek Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda (z dopiskiem „konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030”).

Uwagi i opinie wniesione w inny sposób niż opisany powyżej i bez wskazania imienia
i nazwiska osoby zgłaszającej zastrzeżenia do projektu oraz po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

Poniżej można pobrać w wersji elektronicznej projekt Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030, Formularz konsultacyjny.

Do pobrania:

 1. Projekt Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030
 2. Formularz konsultacyjny projektu Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030

Kanał Elbląski laureatem konkursu Zabytek Zadbany

Kanał Elbląski został laureatem konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany 2016”. Pozostali laureaci to: Kościół filialny Chrystusa Króla w Kwitajnach, zespół dworsko-parkowy w Kłóbce, Muzeum Emigracji (dawny Dworzec Morski) w Gdyni oraz Dom Ludowy w Supraślu.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursie odbyło się 20 kwietnia, podczas uroczystej gali obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Zakopanem. Organizatorem wydarzenia był Narodowy Instytut Dziedzictwa wraz z Miastem Zakopane. Wśród zaproszonych gości byli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, środowiska konserwatorskie, specjaliści od ochrony zabytków, przedstawiciele środowisk naukowych i opiniotwórczych, osoby zasłużone kulturze i ochronie zabytków.

Kanał Elbląski: pochylnie Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie, Całuny; śluzy Miłomłyn, Zielona, Ostróda, Mała Ruś otrzymał nagrodę w kategorii specjalnej Architektura przemysłowa i dziedzictwo techniki.  Jury przyznało nagrodę za przeprowadzone prace remontowe i konserwatorskie, które przyczyniły się do rewitalizacji unikalnego w skali światowej zabytku hydrotechnicznego. Różnorodne i skomplikowane prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie podkreśliły wartości zabytkowe obiektów infrastruktury technicznej kanału, a umiejętne połączenie zastosowanych tradycyjnych materiałów i metod naprawczych z nowoczesnymi rozwiązaniami nie naruszyło integralności obiektu.

W kategorii Utrwalenie wartości zabytkowej pojedynczego obiektu laureatem został Kościół filialny Chrystusa Króla w Kwitajnach, (woj. warmińsko-mazurskie).

Laureatem w kategorii Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu został zespół dworsko-parkowy w Kłóbce (woj. kujawsko-pomorskie).

W kategorii Adaptacja obiektów zabytkowych nagrodę otrzymało Muzeum Emigracji, dawny Dworzec Morski w Gdyni (woj. pomorskie).

Tegoroczna nagroda w kategorii specjalnej Architektura i konstrukcje drewniane została przyznana Domowi Ludowemu w Supraślu (woj. podlaskie).

Starania o umieszczenie Kanału na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO

Związek Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego podjął starania o wpisanie Kanału na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Ten jedyny na świecie funkcjonujący szlak żeglowny z systemem zabytkowych pochylni, działający w oryginalnej formie od ponad 140 lat, w 2011 roku, decyzją Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, został wpisany na listę Pomników Historii. Dołączył tym samym do obiektów o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju.

Samorządy liczą na o, że umieszczenie Kanału na liście, znacznie podwyższy liczbę  turystów, żeglarzy i wodniaków w tym rejonie. Ponadto ułatwiłoby promocję i starania o dotacje unijne dla obiektu i ościennych gmin.

Procedura wpisywania obiektu na listę UNESCO i postępowanie z tym związane, może potrwać nawet kilka lat, dlatego najpierw Związek zdecydował się na złożenie wniosku o wpisanie na listę jedynie zespołu pięciu pochylni: Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie i Całuny, które zostały zmodernizowane w ramach rewitalizacji Kanału.

Strona 1 z 212