Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
Kanał Ostródzko-Elbląski

Aktualności

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU OBSZARU KANAŁU ELBLĄSKIEGO NA LATA 2021-2030

Ostróda, 02.08.2021 r.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU OBSZARU KANAŁU ELBLĄSKIEGO NA LATA 2021-2030

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.), Zarząd Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dot. projektu Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030 (do pobrania TU).

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi w terminie od 02.08.2021 roku do 05.09.2021 roku w formie pisemnej poprzez:

–   formularz uwag dostępny do pobrania TU i TU w wersji edytowalnej a także w siedzibie biura Związku, który należy złożyć:

 • osobiście bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania,

ul. J. A. Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg

 • drogą elektroniczną na adres mailowy: zwiazek@um.ostroda.pl

–   formularz uwag on-line – udostępniony na stronie internetowej https://forms.gle/fSvgaLhBSGyMhqgy7

Projekt Strategii Rozwoju Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030 będzie w okresie konsultacji dostępny na stronie internetowej www. oraz w Biurze Związku (ul. J. A. Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, tel.: 55 643 58 45) w godzinach pracy Biura tj. 7:00-15:00.

Po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg i wyniki, zawierająca w szczególności informacje o zgłoszonych uwagach wraz z odniesieniem się do nich.

Facebook Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

14 lipca 2021 r. na portalu społecznościowym Facebook.pl powstała strona poświęcona działalności Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego!

Zapraszamy do obserwowania publikowanych na bieżąco informacji o działaniach Związku Gmin i Powiatów na rzecz rozwój obszaru Kanału Elbląskiego poprzez współpracę i promocję walorów przyrodniczych i kulturowych Krainy Kanału Elbląskiego.

Link do fanpage’a można znaleźć >> TU <<

Biuro Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego informuje, że od 1 czerwca 2021 roku Biuro Związku prowadzi firma zewnętrzna – Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu. Siedziba Związku Gmin i Powiatów nadal pozostaje w Ostródzie, ul. Mickiewicza 24 w Urzędzie Miasta Ostróda.

Dane teleadresowe do nowego Biura Związku:

Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania
ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg

tel. 55-239-49-61
tel. 55-643-58-45
kom. 602-516-830
e-mail: biuro@kanal-elblaski-lgd.pl

Osoby do kontaktu w sprawach Związku:

Stanisława Pańczuk
Paulina Jachlewska
Weronika Rosłan

Biuro Związku Gmin i Powiatów czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00. Zapraszamy do kontaktu!

Ogłoszenie o naborze nr 2/2021

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) Przewodniczący Zarządu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

Kierownika Biura Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

Wymiar etatu: umowa o pracę – pełny etat
Miejsce pracy: Biuro Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego, ul. Adama Mickiewicza 24, 14 – 100 Ostróda.

I. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Wykształcenie wyższe,
 3. Posiada co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
 4. Znajomość zagadnień z zakresu: zarządzania i obsługi projektów z funduszy UE, znajomość przepisów i wytycznych do instrumentów wsparcia ze środków UE, podstawowych dokumentów strategicznych województwa warmińsko – mazurskiego oraz projektu Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021 – 2030, znajomość ustaw w tym
  w szczególności: ustawy o samorządzie gminnym i powiatowym, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, Kodeksu pracy,
 5. Doświadczenie w realizacji projektów z funduszy europejskich o charakterze infrastrukturalnym i/lub społecznym,
 6. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 7. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 8. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. Niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
  17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1440 ze zm.),

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Wskazana znajomość przynajmniej jednego języka roboczego UE (angielski, niemiecki, francuski) w stopniu komunikatywnym,
 2. Umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem, kreatywność i zaangażowanie,
 3. Dobra znajomość terenu działania Związku,
 4. Preferowane będą kandydatury osób, które pełniły funkcje kierownicze, związane z zarządzaniem instytucją/ przedsiębiorstwem lub podejmowały pracę związaną z zarządzaniem i realizacją projektów z funduszy UE,
 5. Preferowane będą osoby, które mają doświadczenie w koordynowaniu prac grupy ludzi ukierunkowanej na wypracowanie wspólnego rozwiązania,
 6. Preferowane będą kandydatury osób, które posiadają doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu lokalnych dokumentów strategicznych,
 7. Komunikatywność, samodzielność i dyspozycyjność,
 8. Umiejętność pracy w zespole oraz radzenie sobie w sytuacjach stresowych.
 9. Umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu MS Office,
 10. Prawo jazdy kat. „B”.

III. Zakres wykonywanych zadań:

 1. Podejmowanie działań zmierzających do realizacji Strategii Rozwoju Obszaru Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021 – 2030,
 2. Koordynacja rzetelności, poprawności i terminowości wykonywanych zadań przez Biuro,
 3. Zapewnienie wykonania poleceń Przewodniczącego Zarządu Związku dotyczących kierunku i sposobu załatwiania spraw,
 4. Przygotowanie dokumentów na posiedzenia Zarządu i Zgromadzenia (zaproszenie, porządek obrad, regulamin, uchwały i inne dokumenty związane z posiedzeniami),
 5. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
 6. Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI)/ Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 7. Współpraca z pracownikami Biura i udzielanie im w miarę możliwości pomocy merytorycznej,
 8. Organizacja spotkań roboczych zespołu pracowników,
 9. Prowadzenie archiwum Biura,
 10. Prowadzenie teczek akt osobowych pracowników Biura,
 11. Prowadzenie dokumentacji związanej z ewidencją czasu pracy i przygotowanie listy obecności w pracy,
 12. Sporządzanie planu urlopów pracowników,
 13. Realizacja innych zadań zleconych przez Przewodniczącego Zarządu Związku.

IV. Informacja o warunkach pracy:

Praca biurowa, indywidualna, wymagająca zarządzania pracownikami i współdziałania z innymi instytucjami, związana z obsługą monitora ekranowego,  wymagająca umiejętnego współdziałania
z innymi, wykonywana w pomieszczeniach biurowych – poniedziałek – piątek w godzinach 7:30 – 15:30, sporadycznie poza normalnymi godzinami pracy w tygodniu.

Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze wraz z przysługującymi dodatkami na tym stanowisku mieści się w przedziale od 5.000 zł brutto do 7.500 zł brutto, w zależności od doświadczenia kandydata. Planowany okres zatrudnienia: docelowo na czas nieokreślony.

V. Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) w Biurze Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego wynosił mniej niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 2. Życiorys (cv).
 3. List motywacyjny.
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kompetencje zawodowe.
 5. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata: o posiadaniu zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności.
 6. Klauzula i Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

VII. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys (cv) i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), ustawą z dnia
21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) oraz ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w terminie do 19 marca  2021 r. w formie papierowej:

1) osobiście lub za pośrednictwem innych osób w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem
i nazwiskiem kandydata oraz z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko – wskazać nazwę stanowiska i numer ogłoszenia” w siedzibie Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego
i Pojezierza Iławskiego ul. Adama Mickiewicza 24, 14 – 100 Ostróda, pok. Nr 218

lub

2) przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego ul. Adama Mickiewicza 24, 14 – 100 Ostróda z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko – wskazać nazwę stanowiska i numer ogłoszenia”.

O zachowaniu terminu złożenia aplikacji decyduje data wpływu do siedziby Związku. Aplikacje doręczone po terminie składania dokumentów oraz w inny sposób niż określony w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane, zostaną zwrócone do nadawcy.

Rozpatrzeniu nie będą podlegały oferty złożone po terminie, niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu oraz oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów i podpisów pod listem motywacyjnym i pod oświadczeniami. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do naboru oraz kandydatów nie spełniających wymagań określonych w ogłoszeniu mogą być odebrane w ciągu miesiąca od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W przypadku nieodebrania – zostaną zniszczone.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego  http://www.zwiazekkanalu.pl, biuletynach informacji publicznej samorządów należących do Związku oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim
w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza 24, 14 – 100 Ostróda.

Ostróda, 04.03.2021 r.

Krzysztof Konert
Wiceprzewodniczący Zarządu
Związku Gmin i Powiatów
Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

 

Pliki do pobrania

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze II

Informuję, że w wyniku drugiego otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

Kierownik Biura
Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego,
ul. Adama Mickiewicza 24, 14 – 100 Ostróda

nie został wyłoniony żaden kandydat i nabór nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie:

Kandydaci nie wykazali się oczekiwaną wiedzą merytoryczną niezbędną do realizacji zadań na stanowisku Kierownika Biura. Komisja postanowiła nie rekomendować żadnego kandydata do zatrudnienia na przedmiotowe stanowisko.
Mając na uwadze powyższe, nabór pozostał nierozstrzygnięty.

Krzysztof Konert
Wiceprzewodniczący Zarządu
Związku Gmin i Powiatów
Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Informuję, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze:

Kierownik Biura Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego, ul. Adama Mickiewicza 24, 14 – 100 Ostróda nie został wyłoniony żaden kandydat i nabór nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie: na ogłoszony konkurs w wskazanym w ogłoszeniu o naborze terminie nie wpłynęła żadna oferta.

 

Krzysztof Konert
Wiceprzewodniczący Zarządu
Związku Gmin i Powiatów
Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

Nabór na Kierownika Biura Związku

Komplet dokumentów jest dostępny tutaj.

OTWARTY NABÓR DO GRUPY PARTNERSTWA DS. STRATEGII ROZWOJU OBSZARU KANAŁU ELBLĄSKIEGO NA LATA 2021-2030

Związek Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
ogłasza otwarty nabór
przedstawicieli:

Sektora społecznego

(Rad Organizacji Pozarządowych, Lokalnych Grup Działania, Związków Stowarzyszeń, Organizacji Pozarządowych, Inicjatyw Lokalnych, Grup Nieformalnych)

Sektora gospodarczego

(Izb Gospodarczych/Cechów Przedsiębiorców/Związków Pracodawców, Przedsiębiorców
z branży hotelarskiej i turystycznej, gastronomicznej, sportowo-rekreacyjnej, IT, „ekonomii wody”, „żywności wysokiej jakości”, „drewna i meblarstwa”)

Sektora naukowo-badawczego

(Uczelni wyższych, Parków naukowo-technologicznych, Rady Naukowo-Programowej
ds. Szlaku Kanału Elbląskiego)

z Obszaru Kanału Elbląskiego, który obejmuje teren:

Gminy Miasta Elbląg, Gminy Elbląg, Gminy Gronowo Elbląskie, Gminy Miejskiej Iława, Gminy Iława, Gminy Miejskiej Ostróda, Gminy Ostróda, Gminy Małdyty, Gminy Miłomłyn, Gminy Morąg, Gminy Pasłęk, Gminy Rychliki, Gminy Zalewo

do udziału w pracach nad powstającą
Strategią Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030 w ramach tworzonej Grupy Partnerstwa.

Zadania Grupy Partnerstwa będą polegały w szczególności na:

 • zweryfikowaniu wizji i wypracowanych celów rozwojowych obszaru,
 • dokonaniu oceny zgodności projektu Strategii z dokumentami strategicznymi szczebla krajowego i regionalnego,
 • wypracowaniu zintegrowanych projektów w ramach Strategii,
 • udziale w procesie konsultacji społecznych tworzonego dokumentu.

Warunkiem udziału w pracach Grupy jest przysłanie
w terminie od 2 do 15 marca 2020 r. wypełnionego Formularza zgłoszeniowego:

 • drogą elektroniczną na adres: zwiazek@um.ostroda.pl (w tytule e-maila należy wpisać „Zgłoszenie do Grupy Partnerstwa”)     lub
 • drogą korespondencyjną na adres: Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego
  i Pojezierza Iławskiego, ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda (z dopiskiem „Zgłoszenie do Grupy Partnerstwa ds. Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata
  2021-2030).

Wzór Formularza zgłoszeniowego wraz z Uchwałą nr 2/2020 Zarządu Związku Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego w sprawie powołania Grupy Partnerskiej ds. Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030 należy pobrać ze strony: http://www.zwiazekkanalu.pl.

Osoba do kontaktu: Jolanta Gadomska, tel. 89 642 94 06, e-mail: zwiazek@um.ostroda.pl

Załączniki do pobrania

Konsultacje społeczne Prognozy oddziaływania na środowisko sporządzona dla Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 8 do 29 stycznia 2020 r.

Działając na podstawie art. 54 ust. 2 w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, – tekst jednolity) dalej zwaną Ustawą ooś., Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego informuje o sporządzeniu i skierowaniu do konsultacji społecznych Prognozy oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy, wynika obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów, m.in. programów opracowanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszych realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Mając powyższe na uwadze, Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Olsztynie o określenie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w Prognozie oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030. Powyższe organy ustaliły zakres informacji, zgodny z art. 51 ust.2 UOOS: pismo RDOŚ w Olsztynie znak WSTE.411.53.2019.BW z 17.12.2019 r. opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie znak ZNS.9022.4.67.2019.SG z 19.12.2019 r.

Konsultacje społeczne polegają na zgłoszeniu uwag i opinii do projektu dokumentu wyłącznie na „Formularzu konsultacyjnym do Prognozy oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030 w terminie do 29.01.2020 r. w formie:

 1. drogą elektroniczną na adres: zwiazek@um.ostroda.pl (w tytule e-maila należy wpisać „konsultacje społeczne”);
 2. drogą korespondencyjną na adres: Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda (z dopiskiem „konsultacje społeczne Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030”).

Uwagi i opinie wniesione w inny sposób niż opisany powyżej i bez wskazania imienia
i nazwiska osoby zgłaszającej zastrzeżenia do projektu oraz po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

Poniżej można pobrać w wersji elektronicznej Prognozę oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030 oraz Formularz konsultacyjny.

Do pobrania:

 1. Prognoza oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030
 2. Formularz konsultacyjny do Prognozy oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030

Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030

W związku z zakończeniem prac nad opracowaniem projektu Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030, zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie opinii na temat przedmiotowego dokumentu.

Konsultacje społeczne polegają na zgłoszeniu uwag i opinii do projektu dokumentu wyłącznie na „Formularzu konsultacyjnym do projektu „Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030” w terminie do 15.01.2020 r. w formie:

 1. drogą elektroniczną na adres: zwiazek@um.ostroda.pl (w tytule e-maila należy wpisać „konsultacje społeczne”);
 2. drogą korespondencyjną na adres: Związek Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda (z dopiskiem „konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030”).

Uwagi i opinie wniesione w inny sposób niż opisany powyżej i bez wskazania imienia
i nazwiska osoby zgłaszającej zastrzeżenia do projektu oraz po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

Poniżej można pobrać w wersji elektronicznej projekt Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030, Formularz konsultacyjny.

Do pobrania:

 1. Projekt Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030
 2. Formularz konsultacyjny projektu Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030