Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
Kanał Ostródzko-Elbląski

Konsultacje w sprawie aktualizacji Programu Rozwoju Turystyki Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

Związek Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego zaprasza na konsultacje dotyczące aktualizacji części diagnostycznej Programu Rozwoju Turystyki Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.

Konsultacje odbędą się w dniu 20 marca 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostródzie, sala sesyjna, I piętro, godz. 11.00.

Na spotkaniu będzie można ponadto uzyskać informacje na temat możliwości zgłaszania nowych propozycji projektów, które powinny zostać ujęte w aktualizacji Programu, uwzględniając nową perspektywę ich finansowania z RPO Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020.

Projekty do Programu mogą zgłaszać:

–     instytucje kultury;

–     instytucje otoczenia biznesu;

–     jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;

–     jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

–     jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;

–     organizacje pozarządowe;

–     placówki oświatowe, edukacyjne oraz uczelnie wyższe;

–     podmioty działające w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno –  prywatnym;

–     przedsiębiorcy oraz ich związki w tym konsorcja i klastry;działające lub planujące realizację

projektu na terenie Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.

 

Nabór projektów zostanie przeprowadzony w okresie do 24 marca 2014.

powrót