Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
Kanał Ostródzko-Elbląski

Porządek obrad 5/2023 posiedzenia Zgromadzenia

Zapraszam na posiedzenie Zgromadzenia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.

Posiedzenie rozpocznie się w dniu 30.04.2024 r. o godzinie 10:00 w sali
nr 211 (I piętro) Urzędu Miejskiego w Ostródzie, ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda.

Przewidywany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Zgromadzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zgromadzenia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego z dnia 21 grudnia 2023 r.
 4. Sprawozdanie z pracy Zarządu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego w 2023 roku.
 5. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku za rok 2023 z tytułu wykonania budżetu, opinia Komisji Rewizyjnej.
 6. Odczytanie Uchwały Nr RIO.IV-0120-71/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 22 marca 2024 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Związku za rok 2023.
 7. Odczytanie Uchwały Nr RIO.IV-0120-123/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 19 kwietnia 2024 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku za rok 2022 z tytułu wykonania budżetu.
 8. Głosowanie nad Uchwałą nr 1/1/2024 Zgromadzenia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku.
 9. Głosowanie nad Uchwałą nr 2/1/2024 w sprawie zmiany budżetu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na 2024.
 10. Głosowanie nad Uchwałą nr 3/1/2024 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na lata 2024-2027.
 11. Głosowanie na Uchwałą nr 4/1/2024 w sprawie przedsięwzięć strategicznych – projekt Ochrona Środowiska systemu wodnego Kanału Elbląskiego, dbałość o jakość wody i zasoby wodne.
 12. Głosowanie nad Uchwałą nr 5/1/2024 w sprawie przedsięwzięć strategicznych – projekt Szlak kulturowy Kanału Elbląskiego.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie posiedzenia.

Z uwagi na planowane udzielenie absolutorium Zarządowi, bardzo proszę o Państwa obecność.

powrót