Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
Kanał Ostródzko-Elbląski

Projekt Rozwoju Turystyki

KOMUNIKAT dotyczący aktualizacji Programu Rozwoju Turystyki Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego -nowa perspektywa 2014 – 2020

Związek Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego informuje, iż w związku z przystąpieniem do aktualizacji Programu Rozwoju Turystyki Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego z dniem 17 lutego 2014 r. otwarty zostaje nabór propozycji projektów priorytetowych dla rozwoju Turystyki Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.

Zakres zgłaszanych projektów może dotyczyć:

– projektów zgodnych z zakresem wsparcia przewidzianym w nowym z Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2014-2020 oraz jednocześnie przyczyniających się do rozwoju turystyki w regionie Związku Gmin Kanału Ostródzko – Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego;

– projektów zgodnych z zakresem wsparcia innych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 oraz jednocześnie przyczyniających się do rozwoju turystyki we wskazanym regionie;

– projektów finansowanych z innych źródeł niż Programy Operacyjne na lata 2014-2020 przyczyniających się do rozwoju turystyki we wskazanym regionie.

Typy beneficjentów uprawnionych do zgłaszania projektów:

 • instytucje kultury;
 • instytucje otoczenia biznesu;
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
 • organizacje pozarządowe;
 • placówki oświatowe, edukacyjne oraz uczelnie wyższe;
 • podmioty działające w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym;
 • przedsiębiorcy oraz ich związki w tym konsorcja i klastry;

działające lub planujące realizację projektu na terenie Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.

Bardzo istotny dla aktualizacji Programu Rozwoju Turystyki Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego jest fakt, że nowe RPO nie przewiduje już wprost Turystyki, jako osi priorytetowej. W celu zapoznania się ze szczegółowymi opisami działań w ramach poszczególnych osi oraz przewidywanymi do dofinansowania typami projektów prosimy o zapoznanie się z projektem Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 na stronie http://rpo.warmia.mazury.pl/index.php?page=aktualnosc&aktualnosc_id=1240

Nabór zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 17 lutego do 7 marca 2014.

Formularz zgłaszania projektów dostępny jest on-line pod adresem: www.ostroda2012.pl

Wszelkie pytania i wątpliwości związane z zgłaszaniem projektów proszę kierować na adres mailowy: k.wisniewska@brandflower.pl

Zintegrowany program rozwoju turystyki Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na lata 2004-2006 z perspektywą lat 2007-2013.

Opracowany na lata 2004-2013 program obejmuje samorządy z terenu powiatów ostródzkiego, iławskiego i elbląskiego – członków Związku Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego. Decyzji o przystąpieniu do wspólnego opracowania Programu, towarzyszyło przekonanie o ogromnej wartości historycznej i kulturowej najciekawszego szlaku wodnego w kraju oraz o fundamentalnym znaczeniu Kanału dla rozwoju gospodarki turystycznej przyległego obszaru. Beneficjenci programu to 15 samorządów z obszarów nadkanałowych (1 wojewódzki, 3 powiatowe, 11 miejskich i gminnych).

Był to bezprecedensowy przykład współpracy tylu gmin w przygotowaniu jednego projektu. Dzięki, temu udało pozyskać się tak dużą kwotę unijnego dofinansowania. Łączna wartość projektu wyniosła bowiem ponad 300 mln zł. W skład programu weszło 35 projektów. Projekty obejmują szereg działań zawartych w osiach priorytetowych: „Turystyka”, „Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna”, „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast”, „Środowisko przyrodnicze”.

Inwestycje przewidziane do realizacji w Ostródzie:

 • budowa fontanny,
 • zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Drwęckiego w Ostródzie – budowa parkingów, umocnienie linii brzegowej wraz z promenadą, budowa ścieżek rowerowo-pieszych, zaplecze sanitarne dla turystów, monitoring,

Przykładowe inwestycje w ramach Programu:

 • Budowa nowych statków pasażerskich Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej – Ostróda,
 • Budowa obwodnicy – Iława,
 • Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 526, 527
 • Przebudowa dróg powiatowych, gminnych,
 • Budowa drogi gminnej,
 • Remonty dróg, mostu – Ostróda,
 • Budowa bazy rekreacyjno-biwakowej przy pochylni Buczyniec,
 • Budowa stanicy wodnej wraz z pomostami i punktem odbioru nieczystości płynnych i stałych, zagospodarowanie turystyczne jeziora w centrum miasta – Ostróda,
 • Budowa i wyposażenie amfiteatru na 2500 miejsc- Ostróda,
 • Budowa bazy do obsługi indywidualnego ruchu turystyki wodnej w Miłomłynie
 • Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża, budowa ścieżek rowerowych – Iława,
 • Budowa makiet pochylni – urządzeń kanałowych,
 • Budowa stoisk wystawienniczych,
 • Urządzenie ogólnodostępnych plaż – Kątno, Stare Jabłonki,
 • Odbudowa Ratusza Staromiejskiego – Elbląg,
 • Budowa bazy obsługi sportów wodnych Truso – Elbląg,
 • Remont murów obronnych – Pasłęk,
 • Przebudowa sali widowiskowo-kinowej – Pasłęk,
 • Rozwój żeglarstwa lodowego (zakup bojerów) –Ostróda.