Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
Kanał Ostródzko-Elbląski

Trwa nabór projektów do aktualizowanego Programu Rozwoju Turystyki Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

Związek Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego przystąpił do aktualizacji Programu Rozwoju Turystyki Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego -nowa perspektywa 2014 – 2020.

Nabór propozycji projektów, zostaje przedłużony do dnia 24 marca 2014 roku.

Zgłaszane projekty mogą dotyczyć:

– projektów zgodnych z zakresem wsparcia przewidzianym w nowym z Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2014-2020 oraz jednocześnie przyczyniających się do rozwoju turystyki w regionie Związku Gmin Kanału Ostródzko – Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego;

– projektów zgodnych z zakresem wsparcia innych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 oraz jednocześnie przyczyniających się do rozwoju turystyki we wskazanym regionie;

– projektów finansowanych z innych źródeł niż Programy Operacyjne na lata 2014-2020 przyczyniających się do rozwoju turystyki we wskazanym regionie.

Projekty mogą zgłaszać:

  • instytucje kultury;
  • instytucje otoczenia biznesu;
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
  • organizacje pozarządowe;
  • placówki oświatowe, edukacyjne oraz uczelnie wyższe;
  • podmioty działające w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym;
  • przedsiębiorcy oraz ich związki w tym konsorcja i klastry;

działające lub planujące realizację projektu na terenie Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.

 

Nabór zostanie przeprowadzony w okresie do 24 marca 2014.

Projekty prosimy zgłaszać na formularzu dostępnym on-line pod adresami: www.ostroda2012.pl, www.zwazekkanalu.pl , w zakładkach aktualności.

Wszelkie pytania i wątpliwości związane z zgłaszaniem projektów proszę kierować na adres mailowy:

k.wisniewska@brandflower.pl

Zebranie zgłoszonych projektów we wspólny Programie daje większą szansę na pozyskanie środków, tak jak miało to miejsce przy opracowywaniu pierwszej perspektywy.

 

Bardzo istotny dla aktualizacji Programu Rozwoju Turystyki Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego jest fakt, że nowe RPO nie przewiduje już wprost Turystyki, jako osi priorytetowej. W celu zapoznania się ze szczegółowymi opisami działań w ramach poszczególnych osi oraz przewidywanymi do dofinansowania typami projektów prosimy o zapoznanie się z projektem Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 na stronie  http://rpo.warmia.mazury.pl/index.php?page=aktualnosc&aktualnosc_id=1240

powrót