Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
Kanał Ostródzko-Elbląski

Ogłoszenie o naborze nr 2/2021

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) Przewodniczący Zarządu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

Kierownika Biura Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

Wymiar etatu: umowa o pracę – pełny etat
Miejsce pracy: Biuro Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego, ul. Adama Mickiewicza 24, 14 – 100 Ostróda.

I. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Wykształcenie wyższe,
 3. Posiada co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
 4. Znajomość zagadnień z zakresu: zarządzania i obsługi projektów z funduszy UE, znajomość przepisów i wytycznych do instrumentów wsparcia ze środków UE, podstawowych dokumentów strategicznych województwa warmińsko – mazurskiego oraz projektu Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021 – 2030, znajomość ustaw w tym
  w szczególności: ustawy o samorządzie gminnym i powiatowym, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, Kodeksu pracy,
 5. Doświadczenie w realizacji projektów z funduszy europejskich o charakterze infrastrukturalnym i/lub społecznym,
 6. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 7. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 8. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. Niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
  17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1440 ze zm.),

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Wskazana znajomość przynajmniej jednego języka roboczego UE (angielski, niemiecki, francuski) w stopniu komunikatywnym,
 2. Umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem, kreatywność i zaangażowanie,
 3. Dobra znajomość terenu działania Związku,
 4. Preferowane będą kandydatury osób, które pełniły funkcje kierownicze, związane z zarządzaniem instytucją/ przedsiębiorstwem lub podejmowały pracę związaną z zarządzaniem i realizacją projektów z funduszy UE,
 5. Preferowane będą osoby, które mają doświadczenie w koordynowaniu prac grupy ludzi ukierunkowanej na wypracowanie wspólnego rozwiązania,
 6. Preferowane będą kandydatury osób, które posiadają doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu lokalnych dokumentów strategicznych,
 7. Komunikatywność, samodzielność i dyspozycyjność,
 8. Umiejętność pracy w zespole oraz radzenie sobie w sytuacjach stresowych.
 9. Umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu MS Office,
 10. Prawo jazdy kat. „B”.

III. Zakres wykonywanych zadań:

 1. Podejmowanie działań zmierzających do realizacji Strategii Rozwoju Obszaru Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021 – 2030,
 2. Koordynacja rzetelności, poprawności i terminowości wykonywanych zadań przez Biuro,
 3. Zapewnienie wykonania poleceń Przewodniczącego Zarządu Związku dotyczących kierunku i sposobu załatwiania spraw,
 4. Przygotowanie dokumentów na posiedzenia Zarządu i Zgromadzenia (zaproszenie, porządek obrad, regulamin, uchwały i inne dokumenty związane z posiedzeniami),
 5. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
 6. Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI)/ Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 7. Współpraca z pracownikami Biura i udzielanie im w miarę możliwości pomocy merytorycznej,
 8. Organizacja spotkań roboczych zespołu pracowników,
 9. Prowadzenie archiwum Biura,
 10. Prowadzenie teczek akt osobowych pracowników Biura,
 11. Prowadzenie dokumentacji związanej z ewidencją czasu pracy i przygotowanie listy obecności w pracy,
 12. Sporządzanie planu urlopów pracowników,
 13. Realizacja innych zadań zleconych przez Przewodniczącego Zarządu Związku.

IV. Informacja o warunkach pracy:

Praca biurowa, indywidualna, wymagająca zarządzania pracownikami i współdziałania z innymi instytucjami, związana z obsługą monitora ekranowego,  wymagająca umiejętnego współdziałania
z innymi, wykonywana w pomieszczeniach biurowych – poniedziałek – piątek w godzinach 7:30 – 15:30, sporadycznie poza normalnymi godzinami pracy w tygodniu.

Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze wraz z przysługującymi dodatkami na tym stanowisku mieści się w przedziale od 5.000 zł brutto do 7.500 zł brutto, w zależności od doświadczenia kandydata. Planowany okres zatrudnienia: docelowo na czas nieokreślony.

V. Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) w Biurze Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego wynosił mniej niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 2. Życiorys (cv).
 3. List motywacyjny.
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kompetencje zawodowe.
 5. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata: o posiadaniu zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności.
 6. Klauzula i Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

VII. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys (cv) i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), ustawą z dnia
21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) oraz ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w terminie do 19 marca  2021 r. w formie papierowej:

1) osobiście lub za pośrednictwem innych osób w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem
i nazwiskiem kandydata oraz z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko – wskazać nazwę stanowiska i numer ogłoszenia” w siedzibie Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego
i Pojezierza Iławskiego ul. Adama Mickiewicza 24, 14 – 100 Ostróda, pok. Nr 218

lub

2) przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego ul. Adama Mickiewicza 24, 14 – 100 Ostróda z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko – wskazać nazwę stanowiska i numer ogłoszenia”.

O zachowaniu terminu złożenia aplikacji decyduje data wpływu do siedziby Związku. Aplikacje doręczone po terminie składania dokumentów oraz w inny sposób niż określony w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane, zostaną zwrócone do nadawcy.

Rozpatrzeniu nie będą podlegały oferty złożone po terminie, niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu oraz oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów i podpisów pod listem motywacyjnym i pod oświadczeniami. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do naboru oraz kandydatów nie spełniających wymagań określonych w ogłoszeniu mogą być odebrane w ciągu miesiąca od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W przypadku nieodebrania – zostaną zniszczone.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego  http://www.zwiazekkanalu.pl, biuletynach informacji publicznej samorządów należących do Związku oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim
w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza 24, 14 – 100 Ostróda.

Ostróda, 04.03.2021 r.

Krzysztof Konert
Wiceprzewodniczący Zarządu
Związku Gmin i Powiatów
Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

 

Pliki do pobrania

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze II

Informuję, że w wyniku drugiego otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

Kierownik Biura
Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego,
ul. Adama Mickiewicza 24, 14 – 100 Ostróda

nie został wyłoniony żaden kandydat i nabór nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie:

Kandydaci nie wykazali się oczekiwaną wiedzą merytoryczną niezbędną do realizacji zadań na stanowisku Kierownika Biura. Komisja postanowiła nie rekomendować żadnego kandydata do zatrudnienia na przedmiotowe stanowisko.
Mając na uwadze powyższe, nabór pozostał nierozstrzygnięty.

Krzysztof Konert
Wiceprzewodniczący Zarządu
Związku Gmin i Powiatów
Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Informuję, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze:

Kierownik Biura Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego, ul. Adama Mickiewicza 24, 14 – 100 Ostróda nie został wyłoniony żaden kandydat i nabór nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie: na ogłoszony konkurs w wskazanym w ogłoszeniu o naborze terminie nie wpłynęła żadna oferta.

 

Krzysztof Konert
Wiceprzewodniczący Zarządu
Związku Gmin i Powiatów
Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego